คณาจารย์

  คณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย

  ในแต่ละท่านเต็มไปด้วยความรู้ที่แน่น ซึ่งมาเรียนแล้วจะไม่ผิดหวัง มาเรียนกับเราสิค่ะ

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  สาขาวิชานิติศาสตร์

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  Partner 1
  Partner 1
  Partner 1
  Partner 1

  WTU

  Western University