คณาจารย์/บุคลากร

  รายชื่อคณาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

  เภสัชเคมี

  รศ.ภญ.ดวงพร  เหลี่ยวไชยพันธุ์
  คุณวุฒิการศึกษา
  • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อาจารย์ ดร.ภก.กิตติพงศ์  สิทธิสินธุ์
  คุณวุฒิการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Science Research), King's College London, UK
  • Master of Science (Analytical Chemistry), University of Huddersfield, UK
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อาจารย์ ภญ. พูนสุข อนันตวรสกุล
  คุณวุฒิการศึกษา
  •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  •  เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

    

  เภสัชเวท

  รศ.สมพร ภูติยานันต์
  คุณวุฒิการศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

  เทคโนโลยีเภสัชกรรม

  รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิงหะ
  คุณวุฒิการศึกษา
  • Master of Pharmacy with Distinction (Pharmaceutics), University of Otago, New Zealand.

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

    

  ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แต้โสตถิกุล
  คุณวุฒิการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Plant Biotechnology), Leiden University, Netherland

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    

  อาจารย์ ภก.โมฬี สนธิชัย
  คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

    

    

  อาจารย์ ภก.พีระยุทธ ปิ่มหทัยวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

    

    

  รศ.ภญ.ดร.วราภรณ์  สุวกุล
  คุณวุฒิการศึกษา

  • เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

    

    

  สาขาบริบาลเภสัชกรรม

  เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมชุมชน

  รศ.ภญ.วรรณดี  แต้โสตถิกุล
  คุณวุฒิการศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รศ.ดร.ภก. วิวรรธน์ อัครวิเชียร
  คุณวุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Pharmacology), Robert Gordon, UK 

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาจารย์ ภก.ธวัชชัย  เหลืองโสภาพรรณ
  คุณวุฒิการศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลีนิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รศ.ภก.กิตติพันธ์ ตันตระรุ่งโรจน์
  คุณวุฒิการศึกษา

  • Certificate in Residency (Clinical Pharmacy), Rockville Center, USA

  • Master of Science (Hospital Pharmacy Administration), Long Island University, USA

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

  อาจารย์ ดร.ภญ.ฐิติณัชช์   เด็ดแก้ว
  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

  อาจารย์ ภก.สรวิชญ์   อกณิษฐาวงศ์
  คุณวุฒิการศึกษา

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

  เภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ

  อาจารย์ ดร.ภก.อนันต์   อุดมพรประภา
  คุณวุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Public Health Sciences) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Master of Science (Clinical Epidemiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • Master of Pharmacy (Pharmacology), Nagpur University, India

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผศ.ดร.ภญ.ผกามาศ  ไมตรีมิตร
  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อาจารย์ ภก.เกรียงศักดิ์  โตวนิชย์
  คุณวุฒิการศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เจ้าหน้าที่ประจำคณะเภสัชศาสตร์

  นางน้ำฝน   เหลาชำนิ

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศ) มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  นางสาวปิ่นทอง  นิลกุล

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาลัยรามคำแหง

  นางสาวมนัญชยา  ล้านแปง

  คุณวุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แขนงวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

  นายอุดม  กลสัตยสมิต

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม

  นายโภคทรัพย์  จิตจำเริญ

  คุณวุฒิการศึกษา
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยเนชั่น