หลักสูตร

  Doctor of Pharmacy Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต    
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of  Pharmacy Program

  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : เภสัชศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ภ.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of  Pharmacy   
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Pharm.D.
   
  รายละเอียดวิชา

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

       (1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                        9
       (1.2) กลุ่มวิชาภาษา                                                                  15 
       (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                         6 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          ไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต

       (2.1) ระดับพื้นฐานวิชาชีพ 40 
       (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
                (2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
       (2.2) ระดับวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต  
                (2.2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต  
                       - ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต  
                       - ด้านผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
                       - ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
                       - ด้านการฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต  หรือ 2,000 ชั่วโมง    
                          ภาคบังคับ  6 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง     
                          ภาคสาขาหลัก ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต  หรือ 1,600 ชั่วโมง  
                       - ด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
               (2.2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาหลัก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 225 หน่วยกิต
  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  2.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  3.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

     3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

     3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

     3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

     3.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

           3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

           3.5.2 ระดับการมองเห็นแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

     3.6 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


  โอกาสทางิชาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพดังนี้ 

  (1) เป็นเภสัชกรประจําภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ  
  (2) เป็นเภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมประจําสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนและสถานบริการ สาธารณสุข เภสัชกรประจําร้านขายยา เปิดธุรกิจร้านขายยาเป็นของตนเอง ทํางานคุ้มครองผู้บริโภค และทํางานด้านเภสัชการตลาด 
  (3) เป็นนักวิจัยและพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ  
  (4) เป็นอาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษา 
  (5) ประกอบอาชีพอิสระด้านเภสัชศาสตร์

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น