อาจารย์-เจ้าหน้าที่
  ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
  • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
  • Cer tificate of Oral PathologyUniversity of Alabama, USA
  • Certificate of Anatomical Pathology University of Alabama, USA
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

  รองคณบดี

  ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม
  รองคณบดี

  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

  อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ
  หัวหน้าภาควิชา
  อ.ทพญ.หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล
  อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์
  อ.ทพญ.นภัสนันท์ พลับนิตย์

  ภาควิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก

  ศ.(พิเศษ)ทพ.ไพรัช ธีรวรางกูร
  หัวหน้าภาควิชา

  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

  ผศ.ทพ.อุดม ว่องไวทองดี
  อ.ทพ.ชิตพล ปารมี
  ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.นิภา อัมระปาล
  อ.ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์
  อ.ทพญ.ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ

  สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

  อ.ทพญ.จตุพร จันทรานนท์
  อ.ทพญ.วรางคนา ยรรยงเกษมสุข

  สาขารังสีวิทยาช่องปาก

  ศ.(พิเศษ)ทพ.ไพรัช ธีรวรางกูร
  อ.ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ
  อ.ทพญ.นภัสสร กังวานสุรกิจ

  ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารณสุข

  อ.ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล
  หัวหน้าภาควิชา

  สาขาทันตกรรมจัดฟัน

  อ.ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร
  อ.ทพญ.ชนกานต์ จินดาโรจนกุล
  อ.ทพญ.เนตรพร ชินวิภาส
  อ.ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงษ์

  สาขาทันตกรรมชุมชน

  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

  อ.ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล
  อ.ทพ.เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์
  อ.ทพญ.ปวีร์ลดา คุ้มญาติ
  อ.ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
  อ.ทพญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ

  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์

  อ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์
  หัวหน้าภาควิชา

  สาขาปริทันตวิทยา

  อ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์
  อ.ทพญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ
  อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร
  อ.ทพญ.สุจารี โง้ววัฒนา
  อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์

  สาขาทันตกรรมบูรณะ

  อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว
  อ.ทพญ.พอลลีน ล่ำซำ
  อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์
  อ.ทพญ.พอรัก เศรษฐกำเนิด
  อ.ทพญ.ธิรดา ยิ่งประเสริฐ

  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

  เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์

  นางสาวนฤมล ชิตนอก
  เลขานุการคณะฯ
  นางสาวยุพาวรรณ แดงโคเส็ด
  ธุรการ
  นางสาวณิชกานต์ วงษ์ไกร
  ธุรการ
  นางสาวประภัสสร แก้วคำ
  การเงิน