สมัครเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์

  แนะนำคณะ

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเรียนเชิญ ศ.(กิตติคุณ)ทพ.วินัย ศิริจิตร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนนิสิตทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีมานาน ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เข้ามาดำรงตำแหน่งคณบดี. 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่าการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความู้ความสามาถและทักษะทางการแพทย์ด้านช่องปาก ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบ้ติงานทางการแพทย์ด้านช่องปาก สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ไฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง.

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาทางทันตกรรมชั้นนำระดับสากลที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ บริการ และการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

  พันธกิจ

  • จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางทันตกรรมควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
  • ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา
  • ให้บริการวิชาการทางทันตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
  • ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย
  ปรัชญา

  บูรณาการความรู้ และเทคโนโลยีทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และพัฒนาให้สังคมถึงพร้อมด้วยการแพทย์ด้านช่องปากและการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของประชากร

  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ

  Please publish modules in offcanvas position.