หลักสูตรทันตแพทย์

  Doctor of Dental Surgery Programหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  หลักการและเหตุผล
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่าการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความู้ความสามาถและทักษะทางการแพทย์ด้านช่องปาก ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบ้ติงานทางการแพทย์ด้านช่องปาก สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ไฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง.

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program

  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ท.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : D.D.S

  รายละเอียดวิชา                                                                 
  หมวดวิชา   หน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  30
      1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
  9
      1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
      1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              193
     2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  17
     2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 49
     2.3) กลุ่มวิชาชีพ   127
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
  รวม 229
     

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  2.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  3.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

  4.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
     4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
           4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
           4.5.2 ระดับการมองเห็นแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
     4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
          4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
          4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
     4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   

  โอกาสทางวิชาชีพ
  • อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์งานวิจัย
  • ประกอบอาชีพในธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์
  • อยู่ในหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปาก
  • ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่น คลีนิกทันตกรรม

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น