สมัครเรียน

  ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภา
  รายละเอียด

  โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดใหญ่
  โรงพยาบาล
  กว่าจะเป็นทันตแพทย์ ต้องเรียนรู้อย่างแข็งขันเพื่อเติบโตไปสู่การเป็นบุคคลคุณภาพต่อสังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ช่วยสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้ไปถึงฝั่งฝัน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  อาจารย์บัว 
  โทรศัพท์ 064-9492768, 082-4724455