วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม

มาตรการและแนวปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควัด-19 (ฉบับที่ 1) อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับอาจารย์ อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับนิสิต อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) สำหรับนิสิต อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับการเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดพักผ่อนประจำปีช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมติให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เทียบเท่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ตามกฎกระทรวงกำหนด อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม


 


 

# ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก(ออนไลน์) 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านเพิ่มเติม
# ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา โครงงานพัฒนานวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ อ่านเพิ่มเติม
# คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สำหรับนายจ้าง อ่านเพิ่มเติม Link
# โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2564 โดย สสปท อ่านเพิ่มเติม
# กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระจำปี 2564 โดย สสปท อ่านเพิ่มเติม
# ขอเชิญร่วมงาน ISSA Global Biorisk Symposium ASEAN วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการกำหนดกลุ่มของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
# กสร. ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อ่านเพิ่มเติม
# จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ
 อ่านเพิ่มเติม
# กสร. เร่งเพิ่ม จป.วิชาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน อ่านเพิ่มเติม
# นโยบาย SAFETY THAIAND อ่านเพิ่มเติม 
# ประกาศสภาสาธารณสุขชุมชน อ่านเพิ่มเติม

# รู้จักวัณโรคปอด อ่านเพิ่มเติม
# 5 สิ่งที่คุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีน โควิด-19 อ่านเพิ่มเติม
# คู่มือในการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 สำหรับสถานศึกษา ฉบับกรมอนามัย อ่านเพิ่มเติม
# คู่มือการจัดการ covid-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ ฉบับ ส.อ.ป. อ่านเพิ่มเติม
# วันสำคัญทางสาธารณสุข เดือนธันวาคม อ่านเพิ่มเติม
# ข้อควรระวัง การใช้ยาปฏิชีวนะ อ่านเพิ่มเติม
# ต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน โรคใกล้ตัวชาวโซเชียล อ่านเพิ่มเติม
# 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก อ่านเพิ่มเติม
# วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล อ่านเพิ่มเติม
# OSHE Magazine ฉบับที่ 7 อ่านเพิ่มเติม

# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธิการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 417 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธิการใช้และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 416 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 415 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค อ่านเพิ่มเติม

# กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เตยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับบที่ 48) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอน บุรีรัมย์

This image for Image Layouts addon
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝึกปฎิบัติ การตรวจประเมินระดับเสียง
ฝึกปฎิบัติ การตรวจประเมินระดับเสียง
ร่วมงานวันมหิดล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าชีวมวล ศรีวัฒนากรีนพาวเวอร์ จำกัด
พิธีไหว้ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รับสมัครอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Image

รับสมัครนิสิตใหม่

Image

ติดต่อสอบถาม

Image

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2563

Image

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยฯ

Occupational Safety and Health Risk Assessment Standard
อ่านเพิ่มเติม
Occupational Safety and Health Management System
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 11

อ่านเพิ่มเติม
Ergonomics Standard on Manual Materials Handling
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 12

อ่านเพิ่มเติม
Safety Management on Working at Height Standard
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 13

อ่านเพิ่มเติม
Ergonomics Standard on Working
with Computerd
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 14

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) มาตรการป้องกันอัคคีภัย
อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ