วิทยาเขตกาญจนบุรี

  แนะนำคณะ

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา บุคลากรระดับวิชาชีพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ช่วยรองรับผู้ป่วยและ ผู้รับบริการสุขภาพ กอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย  ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545  แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ  แต่แนวโน้มจ านวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน  ยังเป็นการขยายบทบาทของ สถาบันในการจัดการเรียนการสอน  และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ ผู้เรียนในส่วนภูมิภาค  จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.2549  สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน  ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นมา และสภา การพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การ รับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
      บูรณาการความรู้ คู่ภูมิปัญญาไทยด้วยพลังความคิด  มีวินัย ใฝ่ธรรมะ จรรยางดงาม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้รักสามัคคี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย

  พันธกิจ
  1. ด้านการเรียนการสอน  
  2. ด้านการวิจัย  
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ปรัชญา
      ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่วิชาชีพการพยาบาลที่กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยขุมพลังแห่ง ปัญญา

  ปณิธาน
      เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่บูรณาการความรู้แบบองค์รวม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จรรโลง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย 

  วัตถุประสงค์  

       1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน การประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ  และเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นพลเมือง  ที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์  ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
       3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
       4. บริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  - คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สวัสดีปีใหม่ 2564 ท่านที่ปรึกษาอธิการบดี
  อ่านเพิ่มเติม
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม
  -ตารางคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2/2563
  อ่านเพิ่มเติม

  แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  แบบสอบถามความคิดเห็นขอผู้ใช้บัณฑิต