วิทยาเขตบุรีรัมย์

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
      มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถบัณฑิต ใหเป็นปัญญาชนที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะเป็นผู้นำ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และสังคมโลก

  พันธกิจ
  1.เตรียมความพร้อมให้บัณฑิต และปลูกฝังแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดหาทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตที่จะเป็นบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร
  2.ส่งเสริมให้มีการทำวิจัย และประยุกต์ใช้การวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพ
  3.สนับสนุนการให้บริการสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
  4.ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ รักษา ทำนุบำรุง และเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และของชาติ ให้เกิดความภาคภูมิใจ และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

  ปรัชญา
      เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรราบรรณในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ยังสามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเอง วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ
  Image

   Research Database.

  Read More

  journal of nursing
  1.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  Read More
  2.วารสารสภาการพยาบาล
  Read More
  3.วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  Read More
  4.วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Read More
  5.วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
  Read More
  6.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Read More
  7.วารสารพยาบาลตำรวจ
  Read More
  8.วารสารพยาบาล - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
  Read More
  9.วารสารพยาบาลทหารบก
  Read More
  10.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Read More
  11.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Read More
  12.วารสารคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Read More
  13.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Read More
  14.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  Read More
  15.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  Read More

  Thailand Nursing and Midwifery Council.

  Read More
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  Read More

  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  ภาควิชาการพยาบาลชุมชนจัดติวเพื่อเตรียมสอบสภาการพยาบาลให้กับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบ Google Meeting Room / วันที่ 21 เมษายน 2564
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ประสานแหล่งฝึก รพ.ลำปลายมาศ และรพ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / วันที่ 9 เมษายน 2564
  Read More
  คณบดี คณาจารย์ นิสิต บุคคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564ร่วมทำบุญพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปพร้อมกับรดน้ำขอพรผู้อาวุโส/ วันที่ 9 เมษายน 2564
  Read More
  สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นนำนิสิตชั้นปีที่ 2 จัด"โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ" ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ / วันที่ 6 เมษายน 2564
  Read More
  คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวางแผนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย / วันที่ 5 เมษายน 2564
  Read More
  คณาจารย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการของคณะกรรม การกำหนดนโยบาย กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะพยาบาล / วันที่ 2 เมษายน 2564
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล /วันที่ 31 มีนาคม 2564
  Read More
  คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข ณ สภาการพยาบาล/วันที่ 29 มีนาคม 2564
  Read More
  สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา NS2206 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โดยพานิสิตชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ "เด็กไทยก้าวไกลใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสม(ในสถานการณ์ covid-19)"และโครงการ "ลดบุหรี่มือสองให้น้องในบ้าน" ณ โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์/วันที่ 29 มีนาคม 2564
  Read More
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา” วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล
  Read More
  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ ตกลงเห็นชอบร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือ ให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา ด้านการให้บริการสาธารสุขด้านสุขภาพจิต/ วันที่ 25 มีนาคม 2564
  Read More
  นิสิตพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการอบรมป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟซ้อมดับเพลิง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ / วันที่ 24 มีนาคม 2564
  Read More
  ประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ”ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ / 24-25 ธันวาคม 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อให้นิสิตได้กล้าแสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ / 23 ธันวาคม 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ / 22 ธันวาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์ นิสิต บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสิริมงคล แก่คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ที่พักอาศัยในหอพัก / 17 ธันวาคม 2563
  Read More
  นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนา ในหัวข้อ "New Normal ของวิชาชีพพยาบาลหลังการระบาดของโควิด-19 " โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ยุทธนา สุริยะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายสถานการณ์โควิด-19 ระดับโลก พม่า ไทย และบุรีรัมย์ / 14 ธันวาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day. เพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย / 12 ธันวาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ภายใต้โครงการ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/ 8 ธันวาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการอนามัยโรงเรียน ในการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอิสาณ 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. /2 ธันวาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและเป็นการขยายความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ /1 ธันวาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์คณะพยาบาล นำทีมโดย ดร. ปัณณทัต บนขุนทด เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น /28 - 29 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / 27 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 section 2 ประเมินแหล่งฝึกภาคปฎิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์/ 27 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม”มหัศจรรย์กล่องหยิบหยอดหรรษา” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสาณ2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/ 26 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ณ ศาลาประชาคมโคกระเวียง จังหวัดบุรีรัมย์/ 24 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  เชิญชวน นิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประกวดดาวเดือน ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชา การพยาบาลจิตเวชและนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 4 sec.2 นำเสนอ Case กรณีศึกษาจากการฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ รพสต.บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ /วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมฝึกเสริมทักษะจับคู่หรรษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสาณ2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  อาจารย์วิภาดา กาญจนสิทธิ์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Open House Nursing Expo 2020 เพื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช และนิสิตชั้นปีที่ 4 Sec.2 จัดโครงการบริการวิชาการ "กันตรึมต้านซึมเศร้า" เพื่อส่งเสริมและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกหัวช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการอนามัยโรงเรียน "หนูน้อยวัยใสใส่ใจความสะอาด" ณ โรงเรียนนอนุบาลเทศบาลอิสาน2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมฝึกเสริมทักษะร่างกายของฉันให้กับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสาณ2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 section 2 จัดโครงการอนามัยโรงเรียน "ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยฟันสวยสุขภาพดี" ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 section 2 เข้าร่วมการปฐมนิเทศขึ้นฝึกภาคปฎิบัติรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช /วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 section 2 เตรียมความพร้อมขึ้นฝึกภาคปฎิบัติรายวิชา NS3307 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช /วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 section ที่ 1 ประเมินแหล่งฝึกภาคปฎิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ /วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 ณ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ /วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม"ภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจ ห่างไกลความเครียด " ณ บ้านหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ /วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณบดี และรองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินงานด้านการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ /วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม"ภายใต้โครงการ ลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรค ณ บ้านโคกขุนสมาน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ /วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ /วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  Read More
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตร่วมแสดงการรำในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2563 /วันที่ 31 ตุลาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและนิสิตชั้นปีที่ 4 นำเสนอ Case กรณีศึกษาจากการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ รพสต.บ้านปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 28 ตุลาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช จัดโครงการบริการวิชาการ "กันตรึมต้านซึมเศร้า" ณ รพสต.โกรกขี้หนู จังหวัดบุรีรัมย์/วันที่ 27 ตุลาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Practical Nurse จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษารุ่นที่ 4 /วันที่ 12 ตุลาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นฝึกปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1/วันที่ 10 ตุลาคม 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนนำนิสิตชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานอาชีวอนามัย ณ บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด /วันที่ 10 ตุลาคม 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล /วันที่ 8 ตุลาคม 2563
  Read More
  เข้าร่วมประชุมรวมกับชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมจัดงานวันพยาบาล/วันที่ 30 กันยายน 2563
  Read More
  สัมมนา "การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.จ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 กันยายน 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับน.ส. จิตติมา คณะบุตร เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและครูในดวงใจ ในวันกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรวรรณ ชาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ 15 กันยายน 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563/วันที่ 11 กันยายน 2563
  Read More
  ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (fundamental) นำนิสิตและคณาจารย์ปฐมนิเทศก่อนขึ้นฝึกปฎิบัติงานในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน/วันที่ 8 กันยายน 2563
  Read More
  กำหนดการ พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี และกิจกรรมอำลาสถาบันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563
  Read More
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563
  Read More
  ประกาศเรื่องการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 2/2563 #วาระพิเศษ
  Read More
  ประชุมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรม เซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร/ วันที่ 2-6 สิงหาคมคม 2563
  Read More
  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลและสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
  Read More
  ประชุมวิชาการการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ​ ครั้งที่ 6./ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์และนิสิตประสานแหล่งฝึกและชี้แจงวัตถุประสงค์การขึ้นฝึกปฏิบัติงานแก่แหล่งฝึกต่างๆใน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2563/ วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์/ วันที่17 กรกฎาคม 2563
  Read More
  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาเขตบุรีรัมย์ ตั้งจุดตรวจคัดกรองนิสิตที่มารายงานตัวกลับเข้าหอพัก / วันที่17 กรกฎาคม 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่16 กรกฎาคม 2563
  Read More
  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดยาพ่นกำจัดยุงลายภายในบริเวณมหาลัย/วันที่10 กรกฎาคม 2563
  Read More
  ยินดีตอนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในการตรวจรับรองสถาบัน สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
  Read More
  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
  Read More
  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องเลื่อนการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563
  Read More
  ประกาศโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.2563
  Read More
  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ