คณะเทคนิคการแพทย์

แนะนำคณะ

สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต โดยอนุมัติให้เปิดรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ในรุ่นที่ 1 เป็นจำนวน 80 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 16 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อเสนอขอให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ปราณิต ประวัติเมือง มาเป็นคณบดีคนแรกของคณะเทคนิคการแพทย์

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา ดำรงตำแหน่งคณดี ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี


โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลิศในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่การช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยดีต่อไป

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสร้างขุมพลังทางความคิด ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจวินัจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการ และธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจ
   1.จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
   2.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา เพื่อมีบุคลากรที่มีความสามารถผลิตงานวิจัยและงานนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคม
   3.ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
   4.ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนัก อนุรักษ์และผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

ปรัชญา

มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคลังปัญญาของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานวิชาชีพและระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม.cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ