วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

ปฐมนิเทศการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ปริญญาตรี-โท สมัครเรียนชำระค่าสมัครผ่าน QR CODE ได้ทันที

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มกราคม 2564

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เรียนออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มกราคม 2564

13-14 มีนาคม 2564

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

NEWS & ACTIVITIES

อ่านต่อ>>> พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา แก่นิสิต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านต่อ>>> ม.มหิดลเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อ่านต่อ>>> ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
Button
อ่านต่อ>>> ม.พิษณุโลกศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
Button
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2562
อ่านต่อ>>> ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2562

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ