คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปรัชญาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือ พัฒนาความคิด สูงสุดคุณธรรม เลิศล้ำคุณค่า นำพาคุณประโยชน์ เพื่อประโยชน์แก่สังคม

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

# ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการกำหนดกลุ่มของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
#เอกสารแนะนำการเรียน cyberu ให้กับนิสิตพยาบาลวัชรพล พยาบาลกาญจนบุรี พยาบาลบุรีรัมย์(เอกสารรายละเอียด)
ปฎิทินดำเนินงานของอาจารย์สอนระบบ CyberU
(เอกสารรายละเอียด)
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รายละเอียด)

ประกาศวัดหยุด ประจำปีการศึกษา 2563อ่านเพิ่มเติม
เอกสารอบรมทุนวิจัย
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการใช้งานระบบการเรียน XSTUDI (อาจารย์ผู้สอน) 
อ่านเพิ่มเติม


 

 
# OSHE Magazine ฉบับที่ 7 อ่านเพิ่มเติม
# ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 62 อ่านเพิ่มเติม
# ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม
# สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ -สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม
# สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561
 อ่านเพิ่มเติม
# คพ.ผุดมาตรการ 3 ขั้น-งัดกฎหมาย นายกฯ-ผู้ว่าฯ สั่งแก้ฝุ่นพิษ 
อ่านเพิ่มเติม

# ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เตยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับบที่ 48) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคณะแพทย์ศาสตร์จากแพทยสภา ในวันที่ 15-18 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำคณะ

     นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก่อตั้งขึ้น รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนในความดูแลของสำนักวิชาการ ต่อมาปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมี ความมุ่งหมายยกระดับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเห็นควรปรับปรุงรูปแบบองค์กรการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยปรับยกโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นองค์กรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย โดยยกร่างโครงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม (holistic approach) มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นทีมและมีจุดหมายจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered) กล่าวคือกระบวนจัดการเรียนการสอนต้องฝึกฝนบ่มเพาะ ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และตั้งเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องพัฒนา ๔ ด้าน คือ (๑) อาจารย์ผู้สอน (๒) การบริหารรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ (๓) การบริหารจัดการ (๔) กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเห็นชอบตามโครงการที่เสนอ และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการสนับสนุนด้านวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการบูรณาการชื่อว่า “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์”  ใช้ภาษาอังกฤษว่า  Faculty of Arts and Sciences

      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยเปิดดำเนินการสอนเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการให้กับคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพื้นฐานวิชาชีพ ร่วมถึงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้น ๔ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๓,๑๔๔ ตารางเมตร ในปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาที่อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้ใช้อาคารร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการจำนวน ๖ ห้อง  ห้องพักอาจารย์จำนวน ๒ ห้อง และห้องเรียน ๓ ห้อง 

 

สีประจำคณะ
สีเหลือง

สัญลักษณ์ประจำคณะ
ตราอะตอม

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
การจัดการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รอบรู้กว้างขวาง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ย่อมพัฒนา มนุษย์ให้สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ก่อเกิดเป็นสติปัญญา ความรู้ ความคิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารได้เข้าใจ และมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ และประชาคมนานาชาติ อันนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและดำรงอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สงบ มั่นคงตามหลักแห่งความเป็นจริง

พันธกิจ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ต้องมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยผู้เรียนศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง หรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรนำรายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องเป็นรายวิชามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงสร้างรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี พ.ศ.2552


ปณิธาน
การศึกษา เป็นหัวใจของการสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งมีด้วยสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ในวิชาชีพที่มีคุณภาพ และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ที่ทันกับความก้าวหน้าตอบสนองความต้องการของสังคมโลก เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางทางด้านงานวิจัยและบริการทางวิชาการ สำหรับชุมชน ภูมิภาคและประเทศ


ปรัชญา
พัฒนาความคิด สูงสุดคุณธรรม เลิศล้ำคุณค่า นำพาคุณประโยชน์  เพื่อประโยชน์แก่สังคม

วัตถุประสงค์
สำหรับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีปณิธานการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วย คุณค่าคุณธรรม และคุณประโยชน์ และพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของสังคมโลก การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปรวมถึงวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิต มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ (Keep on learning and Creativity) สามารถปรับตัวในการทำงาน (Adaptability) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาท้องถิ่น (Social Responsibility) เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น กระตือรือร้น (Engaging / Energetic) มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะที่พร้อมสำหรับการดำรงตนในสังคมอย่างเข้มแข็งและมีความสุข (Morality and Maturity)  
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ