คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ควาเมป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด

แนะนำคณะ

       บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรือ่งกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Admisnistration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Goverment Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planing)กฎหมายมหาชน (Public Law) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Infomation System)นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration) และจิตวิทยาองค์การ (Organizaton Psychology)

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม จรรยาบรรณในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถพัฒนานิสิตให้เป็นผู้รู้ รอบรู้ และสามารถปรับตัวได้ตามภาวะสังคมในปัจจุบันได้อย่างดี รวมถึงการให้บริการเชิงวิชาการ บูรณาการตามความต้องการของชุมชน และทำนุบำรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่สอน และมีผลงานวิชาการ


ปณิธาน
 
มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด


ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด


กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในุษย์ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ>>>
คณะบริหารธุรกิจฯ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมงานราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>

คณะบริหารฯ ร่วมกับคณะสาธารณสุข และคณะนิติศาสตร์ฯ กับเทศบาลสระลงเรือ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ โรงเรียนผู้สูงอายุในวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>

คณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันพุธที่ 265 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะประสบการณ์ทางวิชาการแก่นิสิต  อ่านต่อ>>>
คณะบริหารธุรกิจฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
"หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
บรรยายโดย ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม ดร.อุดม สมบูรณ์ผล และ ดร.เกรียติก้อง มูลเมือง ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ครัวครูน้อมโฮมสเตย์ ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก

อ่านต่อ>>>

คณะและมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย โดยสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนการยกย่องอาจารย์ที่มี ผลงานวิจัย งานวิจัยดีเด่น งานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร คุ้มครองสิทธิ์ หรืองานที่มีคุณภาพต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ อ่านต่อ>>>

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านต่อ>>>

ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี 2563 อ่านต่อ>>>

คณะจัดโครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่

อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดอนแสลบ ตอนทำกระทงจากใบตอง อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนวัดช่องลม จัดโครงการอ่านออกเขียนได้ ให้กับน้อง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.พลับพลาไชย ตอนทำดอกไม้ด้วยวุ้นใส
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ