หลักสูตร

  Doctor of Veterinary Medicine Programหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  หลักการและเหตุผล

            สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งเพื่อการบริโภค ในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการกีดกั้นทางการค้า ด้วยการใช้มาตรการทางสุขภาพอนามัยเป็นประเด็นสำคัญ การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก่อนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนจากเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินของโลก ทำให้ประเทศไทยต้องผลักดันให้ผู้ผลิตภายในประเทศไทยปรับตัวให้สามารถแข่งขันบนฐานความรู้และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่กับต่างประเทศ
            ประเทศไทยต้องสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตในภาคการเกษตร พัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพสัตว์และสวัสดิการสัตว์ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตในด้านการปศุสัตว์ไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจด้านการปศุสัตว์อันจะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการเกษตรประเทศไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีวัฒนธรรมแบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จากการมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน อาทิเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว แบ่งปันข้าวปลาอาหาร เป็นต้น แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่การพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และความเชื่อมั่นในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของต่างประเทศ ทำให้กระทบต่อการส่งออกสินค้าและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

   

  ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย                  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  ภาษาอังกฤษ               Doctor of Veterinary Medicine Program

  ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     Doctor of Veterinary Medicine

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         สพ.บ.

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      D.V.M.

   

  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

  หมวดวิชา

  เกณฑ์ สกอ.

  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  ไม่น้อยกว่า 30

    30

  หน่วยกิต

        1.1)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   

      9

  หน่วยกิต

        1.2)   กลุ่มวิชาภาษา        

   

    15

  หน่วยกิต

        1.3)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

      6

  หน่วยกิต

  2)   หมวดวิชาเฉพาะ

  ไม่น้อยกว่า 144

  210

  หน่วยกิต

        2.1)   กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

   

    15

  หน่วยกิต

        2.2)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

   

    18

  หน่วยกิต

        2.3)   กลุ่มวิชาชีพ

   

  173

  หน่วยกิต

        2.4)   กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)

   

     4

  หน่วยกิต

  3)   หมวดวิชาเลือกเสรี

  ไม่น้อยกว่า 6

     6

  หน่วยกิต

  รวม

  ไม่น้อยกว่า 180

  246

  หน่วยกิต

   

  คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจากสถาบันการศึกษาที่

  กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า

  • เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา

  การคัดเลือกนิสิต

  การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิตหรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  โอกาสทางวิชาชีพ

  • ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือประชาชน ครอบครัว และชุมชน ทั้งในหน่วยงานด้านการสัตวแพทย์

  และการสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น ชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

  • เป็นนักวิชาการ ในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและ

  ภาคเอกชน ในระดับประเทศและระดับสากล

  • เป็นอาจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังสำเร็จศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น