สาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารงานสาธารณสุข

           ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยมีเป้าหมายให้บุคคลมีความเสมอภาคกันในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้รับมาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการสาธารณสุขในเชิงรุก และยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ ทำให้จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาประจำตามโรงพยาบาลเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
แต่จากสถานการ์ณปัจจุบันพบว่า ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่จะให้บริการแก่ประชาชน จึงมีผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การิจัย การบริการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ

                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้พิจารณาและเห็นว่า การเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในการบริหารงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพ อนามัยในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติเป็นพื้นฐานการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนโนบายของประเทศได้ ปรัญาของหลักสูตร พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกรปฏิบัติงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจันและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
 • สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
 • ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • แสดงออกซึ่งภาวะที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
 • มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู้การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารด้านงานสาธารณสุข ที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย หรือประกอบอาชีพอิสระ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program in Public Health Administration

ชื่อปริญญาบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานสาธารณสุข)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Public Health (Public Health Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.P.H. (Public Health Administration)

 

1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก   - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 
2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์ หมวดเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ  24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ
 • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ
 • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


ประมาณการค่าเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 • ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท
 • คุณ ธมลวรรณ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
 • Add Line ID Offical : @westernonline
  


COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.