วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563
รับผู้จบ ม.6/ปวช. เพียง 50 คน, รับผู้จบ ปวส. เพียง 50 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิต "ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ" 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรฏาคม 2563 เปิดเรียน สิงหาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ โทร.089-1265838
รับผู้จบ ม.6/ปวช.
0
รับผู้จบ ปวส/อนุปริญญา
0

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสำรวจ)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมสำรวจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Survey Engineering)
ภาษาอังกฤษ ช่ือย่อ : B.Eng.(Survey Engineering)

รู้ก่อนสมัครเรียน

Image
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษา ม.6 /ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 • สำเร็จการศึกษา ม.6 /ปวช. รับเพียง 50 คน
 • สำเร็จการศึกษา ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี รับเพียง 50 คน
ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ
ตลอดหลักสูตร132 หน่วยกิต
 • กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระยะเวลาเรียน3-4ปี
 • กรณีผู้สำเร็จการศึกษา ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี  ระยะเวลาเรียน 2-3ปี
Image
Image
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 • ตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
 • แบ่งชำระรายเดือน 6,666.67 บาท (42เดือน)
 • ชำระขั้นต่ำ 20% 1,833.33 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
กรณีผู้สำเร็จการปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
 • ตลอดหลักสูตร 210,000 บาท
 • แบ่งชำระรายเดือน 7,000 บาท (30เดือน)
 • ชำระขั้นต่ำ 20% 1,900 บาท(รวมค่าธรรมเนียม)
เปิดภาคเรียน

เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม2563
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ -31 กรกฏาคม 2563 เปิดรับสมัครทุกวัน
Image
Image
สมัครเรียน

สมัครเรียน

กรอกใบสมัครจำนวน 2 ชุด  ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมเเนบเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี) 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา (ใบ รบ. หรือใบปริญญา หรือ Transcript) ถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง(ถ้ามี) และสำเนาใบประกาศนียบัตรที่สำเร็จการศึกษา 3 ฉบับ
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
 • ใบคำร้องขอเทียบโอน(สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเทียบโอน) 1 ฉบับ ดาวน์โหลดใบคำร้องขอเทียบโอน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมเเว่นตา) 4 รูป
 • ใบชำระเงินค่าสมัครเรียนเเรกเข้า จำนวน 3,500 บาท ดาวน์โหลดใบชำระค่าสมัคร
 • สำเนาใบนำฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่

กรุณาส่งถึง ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)      

เลขที่ 461 ซอยกรุงธนบุรี4 แยก9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ โทร.089-1265838

Call US :

089-1265838

Locate US :

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Please publish modules in offcanvas position.