สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

 • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค เป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program (E-Learning Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ส.บ.

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ B.P.H.

โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   1.2 กลุ่มวิชาภาษ 15 หน่วยกิต
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  103   หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
   2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
   2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
   2.2.3 รายวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
รวม 139  หน่วยกิตคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
 • เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประมาณการค่าเรียน


ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 • ดร.บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
 • คุณเพลินพิศ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
 • Add Line ID Offical : @westernonline