นิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน - มุ่งให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพทางมุ่ง
  • ให้บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law Program
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (เต็ม): นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย (ย่อ): น.บ.
ภาษาอังกฤษ (เต็ม): Bachelor of Laws
ภาษาอังกฤษ (ย่อ): LL.B.
 

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559                                                                       

หมวดวิชา   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30
    1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
9
    1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              96
   2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 86
   2.2) กลุ่มวิชาเลือก 10
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
รวม 132
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและการสมัครเข้าเป็นนิสิต ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
  • วิธีการคัดเลือก ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกรวมทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เข้าเป็นนิสิตโดยอาจโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้รับการศึกษามาแล้ว และเป็นรายวิชาที่ได้ระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C โดยรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

  • ดร.บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
  • คุณเพลินพิศ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
  • Add Line ID Offical : @westernonline