สาขาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด

หลักการและเหตุผล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระ
 • ความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ทําบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กร และ พนักงานบัญชี พนักงานบริษัท หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Marketing
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ บช.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ B.B.A.(Marketing)
 โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา                                               หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์             9   
     1.2) กลุ่มวิชาภาษา                                 15   
     1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  84   
    2.1) กลุ่มวิชาแกน .                                 33     
    2.2) กลุ่มวิชาเอก                                   36   
    2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา                     15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6
รวม                                                       120
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
 • เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประมาณการค่าเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 • ดร.บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
 • คุณเพลินพิศ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
 • Add Line ID Offical : @westernonlineCOURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.