สาขาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in General Management
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ B.B.A.(General Management)
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา                                               หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์             9   
     1.2) กลุ่มวิชาภาษา                                 15   
     1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  84   
    2.1) กลุ่มวิชาแกน .                                 33     
    2.2) กลุ่มวิชาเอก                                   36   
    2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา                     15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6
รวม                                                       120คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร
 • วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัครไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
 • โรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
 • เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ประมาณการค่าเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 • ดร.บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
 • คุณเพลินพิศ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
 • Add Line ID Offical : @westernonlineCOURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.