หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

©Certificate Program for Practical Nursing
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

หลักการและเหตุผล


          สภาพการณ์ในปัจจุบัน ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและเฉียบพลันที่ต้องเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพมีจำนวนมากขึ้น ความต้องการการช่วยเหลือดูแลในสถานบริการสุขภาพจึงมีเพิ่มขึ้นประกอบกับสถานบริการสุขภาพส่วนใหญ่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นกำลังหลักในระบบบริการสุขภาพดังนั้นเพื่อให้การบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและครอบคลุม จำเป็นต้องมีบุคลากรในทีมการพยาบาลที่มีคุณภาพและมีจานวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรกลุ่มนี้จะต้องผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ ภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้พยาบาลวิชาชีพมีเวลาในการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน วิกฤตและรุนแรงได้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพ
          ผู้ช่วยพยาบาล เป็นอาชีพที่สามารถช่วยงานของพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลขั้นพื้นฐานแก่บุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชนได้ดี เพื่อให้บุคคล ทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรงซับซ้อน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ช่วยพยาบาลสามารถดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ปัญหาสุขภาพที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และการดูแลบุคคลเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้เป็นอย่างดี
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะองค์กร จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และบุคลากรผู้สอน รวมทั้งได้ทาภารกิจการบริการวิชาการให้สังคมอย่างหลากหลาย ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2552 จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อผลิตบุคลากรช่วยเหลืองานพยาบาลในโรงพยาบาลและช่วยเหลืองานบริการสุขภาพในองค์กรอื่นๆ ตามความต้องการของสังคมต่อไป

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
    ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nursing
ชื่อประกาศนียบัตร
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      : ป.ผู้ช่วยพยาบาล
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Certificate for Practical Nursing
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : Cert. for PN.

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 2
   1.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยา มนุษยวิทยา และสังคมวิทยา 4
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 28
   2.1 กลุ่มวิชาภาคทฤษฎี 18
   2.2 กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ 10
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2
รวม 36
   


Please publish modules in offcanvas position.