หลักสูตร

©Bachelor of Nursing Science Program
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักการและเหตุผล


          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลาการทางการพยาบาลของประเทศ กอปรกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนได้

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      : พย.บ.
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Nursing Science
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.N.S.

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ  
         2.2.1 ภาคทฤษฎี 46
         2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 36
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 143
   

_______________________________________                              

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักการและเหตุผล


          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ กอปรกับการที่ประเทศจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนได้

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      : พย.บ.
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Nursing Science
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.N.S.

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ  
         2.2.1 ภาคทฤษฎี 51
         2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 27
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 144

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น