หลักสูตร

  Bachelor of Nursing Science Programหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  หลักการและเหตุผล
            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลาการทางการพยาบาลของประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนได้
  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : พย.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bechelor of Nursing Science
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.N.S.

  รายละเอียดวิชา
  หมวดวิชา หน่วยกิต
  1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
     1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
  2.หมวดวิชาเฉพาะ 108
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
     2.2 กลุ่มวิชาชีพ 78
           2.2.1 ภาคทฤษฎี 51
           2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 27
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
  รวม 144

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  3.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

  4.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้

     4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

     4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

     4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

     4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

     4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

           4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

           4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

     4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

          4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

          4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

     4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

  โอกาสทาวิชาชีพ
  • ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
  • พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน/พยาบาลประจำโรงงาน
  • พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
  • อาจารย์พยาบาล

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น