ระเบียบวินัยนิสิต

STUDENT AFFAIRS

งานกิจการนิสิต หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตผู้เรียน” ในสถาบันเพื่อสร้างความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและสร้างความเจริญงอกงามแก่นิสิตทุกด้านในสถาบัน นอกจากนี้อาจหมายถึง การดำเนินงาน เฉพาะด้านที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ หรือมีเป้าหมายพุ่งตรงสู่นิสิตเป็นหลัก