แผนปฏิบัติงานและปฏิทิน

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
ประจำปีการศึกษา 2560

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัติงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

แผนวิจัย

แผนดำเนินงานวิจัย
ประจำปีการศึกษา 2561

แผนวิจัย

แผนดำเนินงานวิจัย
ประจำปีการศึกษา 2560

แผนบริการวิชาการ

แผนดำเนินงานบริการวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2561

แผนบริการวิชาการ

แผนดำเนินงานบริการวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2560