หลักสูตร

  Bachelor of Public Healthหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  หลักการและเหตุผล
       จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้ประชากรที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่อร่างกาย
       ดังนั้น สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ยังขาดแคลนและเป็นความต้องการของภาคราชการและภาคเอกชน  โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน


   
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ส.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.P.H.

  รายละเอียดวิชา 
  1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาภาษ 15 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  103   หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
        2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
        2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
        2.2.3 รายวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
  รวม 139  หน่วยกิต
   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  2.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  3.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

  4.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

     4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

           4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

           4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

     4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

          4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

          4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

     4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  โอกาสทางิชาชีพ
  1.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  2.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
  3.นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรบริหารท้องถิ่นตำบล (อบต.) เทศบาล ตำบลต่างๆ
  4.เจ้าหน้าที่/พนักงานสาธารณสุขในองค์กรเอกชนหรือโรงงาน
  5.อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสถาบันการศึกษา

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น