หลักสูตรและการสอน

  Doctor of Philosophy curriculum and instruction

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

  image

  ปรัชญาของหลักสูตร

  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาหลักสูตรและการสอน

  โครงสร้างหลักสูตร

  โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา

  แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา

  การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญ

  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา
  การประกันคุณภาพ

  การประกันคุณภาพ

  แนวทางการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับมาตราฐานของชาติโดยใช้แนวคิดระบบการวัดผล
  การประกันคุณภาพ
  งานวิจัย

  งานวิจัย

  ผลงานวิจัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
  ผลงานวิจัย

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ผศ.ดร.นภาภรณ์ ธัญญา
  ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล
  ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต
  รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม
  รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช
  ดร.อดิศร สิริ

  ทำไมต้องเรียนปริญญาเอกกับเรา

  รายวิชาน้อย มีความเข้มข้นในเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนมีประสบการ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กระทรวงฯอุดมการศึกษา กำหนด...
  Read More

  Contact Graduate School

  Address
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
  เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ 02-563-5252   
  Information
  คุณจินตาภา บัวอุไร
  Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13
  www.western.ac.th