สาธารณสุขศาสตร์

  Doctor of Philosophy Program in Public Health

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  Doctor of Philosophy Program in Public Health

   
         มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้เชิงประจักษ์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลป-ศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสาคัญ จึงได้พิจารณาและเห็นว่าการเปิดดาเนินการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงทางวิชาการในด้านสาธารณสุขของประเทศได้
  Image

  Philosophy

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่า การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รู้จักสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาสาะรณสุขศาสตร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในเชิงวิชาการเพื่อให้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลหลักสูตรDoctor of Philosophy Public Health

  รายละเอียดหลักสูตร
  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
  (1) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการพัฒนางานสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการคุ้มครองสุขภาพอนามัยในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้วยการนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของประเทศสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
  (2) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหา องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวิวัฒนการของประเทศชาติและเป็นพื้นฐานการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ
  (3) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
  (4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
  (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
  (6) ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และชุมชน
  (7) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  (8) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านการสาธารณสุขที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  (9) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
  (10) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจของตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
  (11) ส่งเสริมและดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

  Meet The Team

  อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
  รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ
  รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์
  ผศ.ดร.ฐาวรี ขันสำโรง

  Contact Graduate School

  Address
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
  เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ 02-563-5252   
  Information
  คุณจินตาภา บัวอุไร
  Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13
  www.western.ac.th