นิติศาสตร์

  Doctor of Laws

  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาในระดับ และปริญญาโท แม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจสำคัญในการการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญทางสาขา สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานในทางกฎหมายความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ.

  Image
  Image

  ปรัชญา

  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  วัตถุประสงค์

  1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

  2) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

  3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมการ เรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  อาจารย์ประจำหลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤๅแรง
  ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา
  ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา
  ผศ.ดร.เฉลียว นครจันทร์
  ข้อมูลหลักสูตร

  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2563)

  ชื่อหลักสูตร
  ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต น.ด.
  ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Doctor of Laws Program LL.D.

  • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 51หน่วย
  • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 75 หน่วย
  • ปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม
  • วิชาเอก/แขนงวิชา เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการวิจัยทางกฎหมาย และเชี่ยวชาญด้านนกฎหมาย จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   • จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
   • (1)  แผน 1 เน้นการทาวิจัย

    แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

    แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต

   • (2)  แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย

  • รูปแบบของหลักสูตร

   • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

   • ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ

   • ภาษาท่ีใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

   • การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษสื่อสารในการเรียนการสอนได้

   • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

   

  Contact Graduate School

  Address
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
  เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ 02-563-5252   
  Information
  คุณจินตาภา บัวอุไร
  Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13
  www.western.ac.th
   

  Please publish modules in offcanvas position.