บริหารธุรกิจ

  Doctor of Business Administration

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  Doctor of Business Administration

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

  ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้มีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม อาจประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกัน อาจประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมจริยธรรมและทางพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  จากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคคลทางธุรกิจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ

  Image

  ปรัชญาของหลักสูตร

          พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.

  ข้อมูลหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  ความสำคัญของหลักสูตร

           กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแส      โลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้            

                     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อป้อนบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

  ผศ.ดร.นพดล พันธุ์พานิช
  ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง
  ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
  ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
  ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
  ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์
  ดร.สุภัทรา สงครามศรี
  อาจารย์ ดร.อภินันท์ บุษบก

  Contact Graduate School

  Address
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
  เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ 02-563-5252   
  Information
  คุณจินตาภา บัวอุไร
  Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13
  www.western.ac.th