การจัดการภาครัฐและเอกชน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  เพื่อพัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
  (1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  (2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
  (4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
  (5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  (6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  (7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
  (8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  (9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
  (10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  (11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
  รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม
  รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
  รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ
  ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
  ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
  ผศ.ดร.นพดล พันธ์พานิช
  ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล

  นิสิตปัจจุบันจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ

  ทำไมต้องเรียนปริญญาเอกกับเรา

  รายวิชาจาํ นวนน้อยมีความเข้มข้นในเนือหาอาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที กระทรวงอุดมศึกษาฯ กําหนด อาจารย์ทีปรึกษาให้การดูแล นิสิตอย่างใกล้ชิด ติดต่อได้สะดวกพร้อมให้คําปรึกษา ตลอดเวลาสามารถควบคุมกระบวนการให้นิสิตสำเร็จการ ศึกษาได้ภายใน 3 ปี. รวมทั้งค่าเรียนสามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนได้.
  Read More

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายรับสมัคร คุณจินตาภา บัวอุไร
  089-8617 , 090-665-7011-13 

  เพิ่มเพื่อน

  Register Online