ปริญญาเอก
  Project image
  Doctor of Philosophy Program in Public Administration 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นนักวิชาการ และนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นา ที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคม.
  Project image
  Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน


  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการ.
  Project image
  Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน


  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.
  Project image
  Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา


  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.
  Project image
  Doctor of Philosophy Program in Public Health
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์


  การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รู้จักสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาสาะรณสุขศาสตร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ.
  Project image
  Doctor of Business Administration
  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการ
  นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.

  Please publish modules in offcanvas position.