สาขาสาธารณสุขศาสตร์

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  ได้รับการดูแลรักษาโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พยาบาลจากสถานบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้อย่างถูกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพแต่จากสถานที่การ์ ณ สถานที่ปัจจุบันพบว่าปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสาขาเฉพาะที่จะให้บริการแก่ประชาชนจึงมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการ ของชุมชนที่เป็นสากลและสังคมอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอนสถานที่อุปกรณ์การสอนและแหล่งฝึกปฏิบัติ
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประเทศไทยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในระดับที่สูงขึ้น สูงและเฉพาะสาขาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ชิงวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและระดับสูงรวมทั้งสามารถนำมาใช้งานได้
  • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในสาขาวิชาต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
  • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ
  • ติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการและสามารถสร้างผลงานได้ดีในระดับสากล
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  • คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยเด็ก
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาขั้นสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและคาดว่าจะมีการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานกพ. ให้การรับรองหรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานหลังจากที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
   
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้บริหารด้านงานสาธารณสุขที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษานักวิชาการนักวิจัยหรือประกอบอาชีพอิสระ


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษา: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
  ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขในการบริหารสาธารณสุข

  ชื่อปริญญาบัตร
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานสาธารณสุข)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)
  ปริญญาโทสาธารณสุข (สาธารณสุขศาสตร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) MPH (Public Health Administration)

   

  1) แผนงาน 2 หลักสูตรรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
   
  2) แผนผังการศึกษารายสาขาและสารานุกรม
  หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
   


   

   

  ผังโครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
        ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท
  • อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
  • น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
  • Line ID Offical : @westernonline

  ปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น