สาขานิติศาสตร์

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศยังไม่มีการเปิดสอนในหลักสูตรกฏหมายมหาชนอย่างชัดเจนและเฉพาะด้าน ประเทศยังขาดองค์ความรู้ด้านกฏหมายมหาชนอย่างครบถ้วน ขาดบุคลากรทางด้านกฏหมายมหาชน ประชาชนขาดความเข้าใจในกฏหมายมหาชน

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านกฏหมาย เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ที่ถูกเอาเปรียบจากการกระทำต่างๆเพื่อลดผลกระทบและปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างวิสัยทัศน์และวุฒิภาวะในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์องค์ความรู้กฏหมายมหาชนที่มีอยู่เดิมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และจัดทำกฏหมายใหม่ได้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
  1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านกฏหมายเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4) เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงกฏหมาย และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
  5) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  6) คิดวิเคราะห์กฏหมายได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านนิติศาสตร์
  7) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าและนำผลการวิจับมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  8) มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการทางด้านกฏหมายแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
  9) มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้วึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
   
  ชื่อปริญญาบัตร
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) น.ม.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Laws
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) LL.M.
   

  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ
  • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
   ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
  เมื่อสําเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตสามารถไปประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ทั้งองค์กรภาครัฐใน ตําแหน่งต่างๆ เช่น
  1.ผู้พิพากษา ตุลาการในศาลปกครอง
  2.อัยการ
  3.นิติกร
  4.นักวิชาการด้านกฎหมายในส่วนราชการและ ส่วนปกครองท้องถิ่น รวมถึงในส่วนของภาคเอกชน
  5.ผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทางด้านกฎหมาย และสามารถเป็นนักกฎหมายประจําบริษัทต่างๆ ของหน่วยงานของภาคเอกชน
  6.ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ และสามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในสาขานิติศาสตร์ได้
   

  โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559                                                                       

  1) แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต   หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

  2) แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ หมวดเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต


  ผังโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
  • น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
  • Line ID Offical : @westernonline

  ปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น