สาขาบัญชีและการเงิน

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบัญชีและการเงิน

  นับแต่บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจำนวนมาก ตามปรัชญาการศึกษาที่ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป ระยะเวลาและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านความคิด วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาเจริญรุกหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและรวดเร็ว ความจำเป็นในการสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อก้าวให้ทันและก้าวล้ำกับพัฒนาการของสังคมให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างสรรค์สังคมที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาและจิตสำนึกแห่งจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีงาม

  ปรัชญาของหลักสูตร
  พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิขาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
  • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยใช้เพื่อพัฒนางาน
  • สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
  • ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลมีความรู้ความสามารถและทักษะการ
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  • คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
  • มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
  • ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรงและการบริหารการประกันภัย รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในสาขานั้นๆหรือประกอบอาชีพอิสระ


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
   
  ชื่อปริญญาบัตร
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A

  แผนการศึกษา
   
  1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
  หมวดเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาเฉพาะ                           24 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก                               - หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์                                 12 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               36 หน่วยกิต
   
  2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์
  หมวดวิชาเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาเฉพาะ                            24 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก                               6 หน่วยกิต
  การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               36 หน่วยกิต
   

  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ
  • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท
  • อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
  • น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
  • Line ID Offical : @westernonline  หลักสูตรปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น