บุคลากร-เจ้าหน้าที่

  คณาจารย์/บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์

  รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

  อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
  รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

  สาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ

  อาจารย์สุภาพ มีโชค
  หัวหน้าสาขาวิชา
  อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

  อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์
  หัวหน้าสาขาวิชา
  อ.น.สพ.ธีร์ธวัช เอื้ออนุวงศ์
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

  สาขาวิชาจุลชีววิทยาปรสิตวิทยาและสัตวแพทย์สาธารณสุข

  อาจารย์จรีพร บุญล้อม
  หัวหน้าสาขาวิชา
  อาจารย์ณัฐกานต์ ทิพม้อม
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

  สาขาวิชาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

  อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก
  หัวหน้าสาขาวิชา
  อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อ.สพ.ญ.ภรภัค อรรถปันยวนิช
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อ.น.สพ.สกนธ์ จันทรอัมพร
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อ.สพ.ญ.ณภัทร์ชญาน์ เตชะอติวัฒน์กุล
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

  นายสาโรจน์ แร่เพชร
  เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ
  นางสาววรัญญา ภู่ทัยกุล
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  นายวันชัย พรหมพิทักษ์
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  นายเจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  น.สพ.นนทวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  นางสาวสุดา จายหลวง
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  นางสาวสุธิดา ดอนพรหมมะ
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  นางสาวนิลินดา สุกใส
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  นางสาวจันทิมา คงควร
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

  เจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์

  นางสาวโสภา หงษ์เวียงจันทร์
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นายชัชวาล จันทร์กิตติสิน
  เจ้าหน้าที่ธุรการ