อาจารย์-เจ้าหน้าที่
  Image

  บุคลากรด้านการบริหาร

  คณบดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

  Thanannipha Phaksuknithiwat
  E-mail : Keawsiriwan.s@gmail.com
  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ผลงานวิชาการ

  บุคลากรด้านสายวิชาการ

  การพยาบาลอนามัยชุมชน

  อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด

  Punnathut Bonkhunthod
  E-mail : iampun1976@gmail.com 
  ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  ผลงานวิชาการ

  ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช

  Thaksina Krairat
  E-mail:

  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์ ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร

  Thittayawadee Intarangkul
  E-mail : thittayawadee8@gmail.com


  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์ ดร.ถาวรีย์ แสงงาม

  Thawaree Saegngam
  E-mail : hanajang111@gmail.com

  ผลงานวิชาการ

  ผศ.ชนาธิป สันติวงศ์

  Chanathib Suntiwong
  E-mail : nrru2011@gmail.com

  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์นิภา สุทธิพันธ์

  Nipar Suttipun
  Email : nipar01@yahoo.com

  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร

  Kitipong Ruanphet
  E-mail: kitipong19880@gmail.com

  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์พันธิพา จารนัย

  Panthipa jaranai
  E-mail : panthipa.song@gmail.com

  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์เสาวนีย์ ชูจันทร์

  Saowanee Choojan
  E-mail : saowanee.newwy@gmail.com

  ผลงานวิชาการ

  อาจารย์ ร.ต.หญิง ทิพย์สุคนธ์ ศรีลาธรรม

  Thipsukhon Sriratham
  E-mail : 

  ผลงานวิชาการ

  บุคลากรสายสนับสนุน

  Image