ติดต่อคณะ

    คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

    เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000
    โทร: 044-666618, 088-585-2068