อาจารย์-เจ้าหน้าที่

  อาจารย์

  อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์

  รักษาการคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

  อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

  อ.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
  • ส.ม. ม.มหิดล พ.ศ. 2555
  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559
  • สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  อาจารย์พีระพล เก้าเอี้ยน
  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2549   
  • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2554
  • วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  พ.ศ. 2545
  อ.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์
  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.อุบลราชธานี พ.ศ. 2555
  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  ม.เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2552
  อ.น.ท.หญิงดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
  •  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
  •  วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ม.มหิดล  พ.ศ. 2529
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ. 2521
  อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์
  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.พะเยา พ.ศ. 2559
  • วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.พะเยา พ.ศ. 2555