ติดต่อคณะ

    Contact Info

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง  
    อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

    โทร.063-2192099, 044-666618