ติดต่อ

  Contact Graduate School


  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

  เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์
  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี 12150

     ระดับปริญญาโท
  โทร 090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6123
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 6122
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6121
   


  ระดับปริญญาเอก
  คุณจินตาภา บัวอุไร
  โทร.080-089-8617,090-665-7011-13