ขอเชิญคณาจารย์ของ WTU ลงชื่อและเตรียมบทความเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการยอมรับ"
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ขอเชิญคณาจารย์ของ WTU ลงชื่อและเตรียมบทความเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการยอมรับ"

ขอเชิญคณาจารย์ของ WTU ลงชื่อและเตรียมบทความเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการยอมรับ" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น วัชรพล
1.รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์
2.ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
3.ดร.นพดล พันธุ์พานิช
4.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง
5.อ.นีรนุช เนื่องวัง
6.รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ
7.รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
8.รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์
9.ผศ.ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์
10.รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง
11.ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
12 ผศ ดร จรัสพงค์ คลังกรณ์
13รศ.ดร.ปรีชา วิหกโต 
14. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์
15 อ.ภัครดา ฉายอรุณ
16 อ.อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว 
17.ดร.อนันตพร วงศ์คำ
18.รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์.
19.ดร.นิพนธ์ ฐานะพันธุ์.
20.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล. 
21.ดร.จินดา. ศรีญาณลักษณ์

Please publish modules in offcanvas position.