รับสมัครอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์(สาขาสิ่งแวดล้อม)
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

รับสมัครอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์(สาขาสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1
มีสัญชาติไทย
2
มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
3
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสิ่งแวดล้อม
4
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5
มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือ มีผลงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
6
มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
7
อื่นๆ

วิธีสมัคร

1
สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชั้น3 เลขที่ 123 หมู่11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2
ติดต่อสอบถาม โทร 063-219-2099 (08.30-17.00 น.)