ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์. ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชกรรม. โรงพยาบาลบุรีรัมย์. จาก นพ.ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เช่น occupational disease. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ด้วยเครื่อง audiometer. การสอบสวน silicosis