ประกาศเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ประกาศเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาได้ประกาศเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นเวลา 3 ปี