CU-TMDU Joint Symposium
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

CU-TMDU Joint Symposium

เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ CU-TMDU Joint Symposium (The 3rd International Symposium in Geriatric Dentistry:Application from Research to Clinic for the Elders)
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการให้การรักษาด้านการแพทย์ และยังเป็นเวทีในการแสดงความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ทันตแพทย์ทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานทันตกรรมผู้สูงอายุ