ปรับปรุง TOS
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ปรับปรุง TOS

 
เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ดร.ทพ.จตุพร พุกกะเวส อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการปรับปรุง Table of specifications ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
ของบัณฑิตทันตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ