บุคลากร
ดร.บุญมาก กันหาสาย
ดร.บุญมาก กันหาสายbunmak_kunhasai@windowslive.com
โทร.088-2783844

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center)

การศึกษา

  • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • พ.ศ. 2548 - 2550  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนนา
  • พ.ศ. 2547 - 2547  เจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัยราชธานี

ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center)

น.ส.เพลินพิศ สุธี
ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี โทร.088-7509481
น.ส.บุญสิตา ตรีสมุทร์
ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่ โทร.063-203-4480-84
น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร
ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท โทร.088-7509482
น.ส.สกุลกานต์ วงศ์ทองเหลือ
ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่ โทร.063-203-4480-84
น.ส.พีรญา วิทยาประเสริฐฝ่ายประสานข้อมูลนิสิต
โทร.02-5635252
อาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์

รอง ผอ.วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท 
  • ปริญญาตรี 

ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน

นายสุกฤษฎ์ ศรีโชติ
ฝ่ายดูแลระบบการเรียนการสอน
นายธวัชชัย เห็นสุข
ฝ่ายดูแลระบบการเรียนการสอน
นายวัชรวิชช์ คลองน้อย
ฝ่ายดูแลระบบการเรียนการสอน