ภาวะการมีงานทำ

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินผลการดำเนินงาน

คะแนน
ระดับผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดำเนินการต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
*** วิธีการได้ข้อมูลมาจากเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ใส่ข้อมูลตามเกณฑ์เ็ก็บเฉพาะระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และ สกอ. ให้ระยะการเก็บ 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
3. การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำผลรวมระดับคณะจะวิเคราะห์ได้แต่คณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น เพราะตัวบ่งชี้ สกอ. เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาละผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาละผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้